ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา MOU พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER

วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่าน วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้เป็นประธาน มอบโล่เกียรติคุณแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร องค์การบริหารส่วนวังชมภู เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีและหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือและพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา MOU พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ข้อมูลการใช้บริการศูนย์แจ้งซ่อม ศูนย์ต่างๆ ที่นี้

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 90%
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 60%
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก 50%
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 50%
องค์การบริส่วนตำบลสะเดียง 70%
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 40%
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 50%

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124