ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

บริการฟรี

เครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการซ่อม ตรวจสอบ ดูและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของคุณให้สามารถกลับมาใช้งานได้

(15 reviews)

บริการฟรี

คอมพิวเตอร์

บริการซ่อม ตรวจสอบ ดูและ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณให้สามารถกลับมาใช้งานได้

(15 reviews)

บริการฟรี

เครื่องยนต์ทางการเกษตร

ดูแล เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

(15 reviews)

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124