ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

ศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

ดาวโหลดเอกสารอื่นๆ

Heading คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวโหลด

สำหรับประชาชนผู้ใช้ทั่วไป ดาวโหลดที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ดาวโหลดที่นี่

Heading ใบสมัครสมาชิกระบบศูนย์แจ้งซ่อม ดาวโหลด
Heading เอกสารการแจ้งซ่อม ดาวโหลด
Big Heading คณะผู้จัดทำ ดาวโหลด

ผู้จัดทำ

นางสาวกาญจนาพร คืดนอก ระดับชั้น ปวส.2

นางสาวมณฑาทิพย์ สีบุตรดา ระดับชั้น ปวส.2

นายธรรมวุฒิ ยอดคำ ระดับชั้น ปวช.1

น.ส.ยลดา จันทร ระดับชั้น ปวช.1


ครูที่ปรึกษา

นายเอกชัย วอสูงเนิน

นายนพดล มาจาก

นางประมวล กาจันทร์

นางสาวนัฏฐกาญจน์ เวฬุวนารักษ์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124