ระบบศูนย์แจ้งซ่อม (FIXITPPC)

ศูนย์แจ้งซ่อม FixItPPC

เกี่ยวกับระบบ วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

2. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

ความเป็นมา

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้นำแนวคิดจัดการขัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจัดทำมาตรฐาน

การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการออกแบบและพัฒนา

ระบบศูนย์แจ้งซ่อม PPC ซึ่งครูจะนำนักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ

การทำงาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0

ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์แจ้งซ้อมเพื่อให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และคอมพิวเตอร์

(15 reviews)

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 ต่อ 124